Algemene Voorwaarden Orde van Vugt

Algemene voorwaarden Orde van Vugt

Gevestigd en kantoorhoudende te 8162 ER te Epe aan Wildforstlaan 5, hierna te noemen: Orde van Vugt.

Artikel 1. Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

 • Orde van Vugt: ingeschreven bij de kamer van koophandel onder nummer 58351086 en geregistreerd onder btw-nummer NL003167883B45.
 • Opdrachtgever: de wederpartij van Orde van Vugt met wie Orde van Vugt een overeenkomst sluit tot het leveren van diensten.

Artikel 2. Toepassing van deze voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn, tenzij anders is overeengekomen, van toepassing op alle offertes en overeenkomsten van of met Orde van Vugt en alle daarmee verband houdende handelingen, zowel van voorbereidende als uitvoerende aard.

Artikel 3. Offertes, opdrachtbevestigingen en wijzigingen

 1. De door Orde van Vugt gemaakte offertes zijn vrijblijvend en zijn geldig gedurende 14 dagen, tenzij anders aangegeven.
 2. Orde van Vugt is slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de Opdrachtgever schriftelijk binnen 14 dagen worden bevestigd.
 3. Het intakegesprek is kosteloos.
 4. De prijzen in de genoemde offertes zijn inclusief BTW, tenzij anders aangegeven.

Artikel 4. Uitvoering van de overeenkomst

 1. Orde van Vugt zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen uitvoeren.
 2. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Orde van Vugt het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
 3. Het tijdsbestek waarbinnen de opdracht zal worden vervuld, is terug te vinden bij de pakketten die staan onder Werkwijze en Tarieven.

Artikel 5. Geheimhouding

Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen.

Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

Artikel 6. Honorarium

 1. Alle tarieven zijn voor particulieren inclusief btw en voor bedrijven exclusief btw en andere heffingen welke van overheidswege zijn opgelegd.
 2. De tarieven voor diensten kunnen jaarlijks per 1 januari worden aangepast.
 3. De tariefsaanpassing zal per 1 september van ieder jaar worden medegedeeld ten einde de opdrachtgever in de gelegenheid te stellen de overeenkomst tijdig op te zeggen indien hij zich niet kan verenigen met de tariefsaanpassing.

Artikel 7. Betalingsvoorwaarden

 1. Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat een opdrachtovereenkomst door Orde van Vugt, op welke wijze dan ook, aan de opdrachtgever is overhandigd.
 2. Na ondertekening van de opdrachtbevestiging krijgt deze de status van contract. Vanaf dat moment is er een overeenkomst gesloten tussen de Opdrachtgever en Orde van Vugt en is de Opdrachtgever verplicht om het werk van Orde van Vugt volgens afspraak te honoreren.
 3. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de te verrichten diensten te wijzigen of uit te breiden, zullen partijen in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen. Eventuele (financiële) consequenties van deze wijziging worden tussen partijen vastgelegd.
 4. Opdrachtgever voldoet de factuur in zijn geheel vooruit of aan het eind van kennismakingsgesprek of een blok van 3 uur binnen een afgenomen pakket. Daartoe stuurt Orde van Vugt aan het eind van een werkafspraak of aan het begin van een opdrachtovereenkomst een factuur of een Tikkie via Whatsapp. Deze dient meteen voldaan te worden.
 5. Bij niet-tijdige betaling is Opdrachtgever van rechtswege in verzuim. Indien Orde van Vugt haar vordering op Opdrachtgever ter incasso uit handen geeft, is Opdrachtgever alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten welke met incasso gemoeid zijn, verschuldigd.
 6. Indien Orde van Vugt in een gerechtelijke procedure in het gelijk wordt gesteld, komen alle kosten die zij in verband met deze procedure heeft moeten maken voor rekening van de Opdrachtgever.

Artikel 8. Aansprakelijkheid

 1. Orde van Vugt heeft een inspanningsverplichting, geen resultaatverplichting. Hieronder wordt verstaan dat zij zich te allen tijde maximaal zal inspannen om te werken binnen de grenzen van haar competenties.
 2. Orde van Vugt is nimmer aansprakelijk voor directe of indirecte schade, emotionele schade of schade voortvloeiend uit beslissingen die de Opdrachtgever zelf heeft genomen, al dan niet in overleg met Orde van Vugt. Opdrachtgever is te allen tijde zelf verantwoordelijk voor gemaakte keuzes.
 3. Voorwaarden voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat Opdrachtgever na het ontstaan daarvan zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk is de schade schriftelijk bij Orde van Vugt heeft gemeld.
 4. Indien door of in verband met het verrichten van diensten door Orde van Vugt of anderszins schade aan personen of zaken wordt toegebracht, waarvoor zij aansprakelijk is, zal die aansprakelijkheid zijn beperkt tot het bedrag van de uitkering uit hoofde van de door Orde van Vugt afgesloten aansprakelijkheidsverzekering, met in begrip van het eigen risico dat zij in verband met die verzekering draagt.
 5. Elke aansprakelijkheid van Orde van Vugt voor bedrijfsschade of andere indirecte schade of gevolgschade, van welke aard dan ook, is nadrukkelijk uitgesloten.

Artikel 9. Duur en beëindiging

 1. Een overeenkomst kan na onderling overleg door partijen op ieder gewenst moment worden beëindigd of indien gewenst worden verlengd.
 2. Orde van Vugt heeft het recht de overeenkomst zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen indien Opdrachtgever niet in staat is gebleken binnen de afgesproken termijn aan zijn financiële verplichtingen te voldoen.
 3. Als één der partijen wezenlijk tekortschiet in de nakoming van haar verplichtingen en na hier uitdrukkelijk door de andere partij op gewezen te zijn, deze verplichting niet binnen een redelijke termijn alsnog nakomt, is de andere partij bevoegd de overeenkomst te beëindigen zonder dat de beëindigde partij de tekort komende partij enige vergoeding verschuldigd is. De tot de beëindiging wel geleverde prestaties worden op de overeengekomen wijze betaald.
 4. Orde van Vugt is gerechtigd de overeenkomst met de Opdrachtgever zonder verplichting tot schadevergoeding geheel of gedeeltelijk te ontbinden indien de Opdrachtgever surseance van betaling aanvraagt, failliet gaat of de Opdrachtgever een vennootschap is en deze wordt ontbonden.

Artikel 10. Tekortkomingen / verzetten afspraken

 1. Orde van Vugt behoudt zich het recht voor afspraken kosteloos af te zeggen of te verzetten in geval van ziekte, arbeidsongeschiktheid, sterfgeval of ernstige ziekte van familie of een dierbare, waardoor zij haar opdracht niet naar behoren kan uitvoeren.
 2. Orde van Vugt behoudt zich het recht voor afspraken te verzetten in het geval cursussen en trainingen voor haar op het gebied van organizing, coaching en persoonlijke groei daar mee interfereren.
 3. Opdrachtgever kan tot 3 dagen voor aanvang van de afspraak deze kosteloos afzeggen of verplaatsen. Bij afzegging binnen 48 uur is Orde van Vugt gerechtigd om het volledige tarief dat is afgesproken in rekening te brengen. Bij verplaatsing blijft de offerte van kracht. Reeds gemaakte kosten op gebied van verblijfkosten worden opgenomen in de reeds bestaande offerte en voor 100% door de Opdrachtgever voldaan. Indien Opdrachtgever niet aanwezig is voor de geplande afspraak worden dezelfde tarieven gehanteerd.

Artikel 11. Intellectuele eigendom

 1. Orde van Vugt behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die haar toekomen op grond van de auteurswet.
 2. Alle door Orde van Vugt geleverde en uitgeleende zaken blijven tot aan de volledige voldoening van alle vorderingen eigendom van haar. De Opdrachtgever is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.
 3. De Opdrachtgever verplicht zich optimaal zorg te dragen voor de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken en deze in optimaal bruikbare staat te retourneren aan Orde van Vugt. In geval van beschadigingen toegebracht door Opdrachtgever zal Orde van Vugt deze verhalen op Opdrachtgever.
 4. Het eigendom van door Orde van Vugt verstrekte ideeën, concepten of (proef)ontwerpen blijft volledig van Orde van Vugt, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders wordt overeengekomen. In het laatste geval kan Orde van Vugt hiervoor een vergoeding bedingen. Bij gebleken schending van het genoemde eigendom is Orde van Vugt gerechtigd hiervoor een zelf vast te stellen doch redelijke vergoeding in rekening te brengen.
 5. Orde van Vugt is vrij te verwijzen naar de geleverde eindproducten voor promotie- en referentie doeleinden, tenzij nadrukkelijk anders is overeengekomen.
 6. Orde van Vugt behoudt tevens het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

Artikel 12. Klachten

 1. Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door de Opdrachtgever binnen vijf werkdagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen 14 dagen na voltooiing van de betreffende werkzaamheden schriftelijk te worden gemeld aan Orde van Vugt. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Orde van Vugt in staat is adequaat te reageren.
 2. Indien een klacht gegrond is, zal Orde van Vugt de werkzaamheden alsnog zoals overeengekomen verrichten, tenzij dit inmiddels voor de Opdrachtgever aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste dient door de Opdrachtgever schriftelijk kenbaar te worden gemaakt.
 3. Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen werkzaamheden niet meer mogelijk of zinvol is, zal Orde van Vugt slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 8.
 4. Klachten geven de Opdrachtgever niet het recht om betalingen op te schorten of te compenseren.

Artikel 13. Toepasselijk recht

Op alle offertes, opdrachten, overeenkomsten en daaruit voortspruitende geschillen is Nederlands recht van toepassing. Van toepassing is steeds de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de onderhavige opdracht.

Artikel 14. Wijziging en vindplaats van de voorwaarden

Deze voorwaarden zijn terug te vinden op de website van Orde van Vugt via deze link

.

Start Vandaag

Wat goed dat je aan de slag wilt gaan!

Cookies van Orde van Vugt te EpeOrde van Vugt maakt gebruik van cookies om je een optimale bezoekerservaring te bieden en om jouw surfgedrag te meten. Met deze cookies kunnen wij en derden jouw internetgedrag binnen deze website volgen. Door op 'Akkoord' te klikken of door gebruik te blijven maken van deze website, ga je hiermee akkoord.

Cookie settings

Below you can choose which kind of cookies you allow on this website. Click on the "Save cookie settings" button to apply your choice.

FunctioneelFunctionele cookies zijn nodig om de website goed te laten werken.

StatistischStatistische cookies worden gebruikt om onze website te analyseren en optimaliseren voor bijvoorbeeld gebruiksvriendelijkheid.

Social mediaSocial media cookies worden gebruikt om zogeheten content van derden te laten zien (zoals bijvoorbeeld Youtube of Instagram). Deze partijen kunnen jouw data verzamelen via deze cookies.

AdvertentiesAdvertentie cookies worden geplaatst om jou gepersonaliseerde advertenties van derden te laten zien, gebaseerd op jouw interesses. based on your interests. Deze partijen kunnen jouw data verzamelen via deze cookies.

OverigOverige cookies zijn cookies die niet onder de noemers Functioneel, Statistisch, Social media of Advertenties vallen.